Zaključivanje složenih prodaja

Zaključivanje složenih prodaja

SIŽE OBUKE

Pretpostavimo da ste odličan prodavac koji može na uverljiv način da zainteresuje kupca za proizvod/uslugu. Verovatno ste dobri u prodaji na osnovu jednog razgovora i dovoljno vešti da zainteresujete kupca koji je „ovlašćen“ da samostalno donese odluku o kupovini. 
Međutim, šta se dešava ako je potreban duži prodajni ciklus, ako ne dobijete narudžbinu posle vaše impresivne prezentacije?
Koliko će se sutradan kupac sećati onoga što ste mu govorili?
Može li on vašu glatku i ispoliranu prezentaciju da ponovi svom direktoru?
Koji faktori utiču da se naizgled slične prodaje zapravo suštinski razlikuju? 
Gde je razlika između velike i male prodaje?
Kako se zaključuju male, a kako velike prodaje?
Ovo je set pitanja na koji ova obuka daje odgovore.

Teme obuke:

1) Dužina prodajnog ciklusa
2) Četiri faze prodajnog razgovora
3) Tradicionalne tehnike zaključenja prodaje
4) Stavovi i ponašanje
5) Definisanje prodaje 
6) SPIN koncept - Info
7) Osvajanje obavezivanja


Opšte Informacije o obuci

» Mesto održavanja obuka: Trening Centar, Profectum Beograd, 27.05.2016.

» Trajanje jednodnevne obuke od 10-16h » Ručak i osveženje uračunati u kotizaciji

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Za sve obuke važe opšti uslovi za učestvovanje

» Za ovu obuku vrednost kotizacija iznosi 13.215,00 RSD 

Prijava on line

Unapređenje prodajnih veština, za direktore i menadžere prodaje.

Unapređenje prodajnih veština,
za direktore i menadžere prodaje.

Kada se uzme u obzir informisanost i sve veća očekivanja kupca jasno je da današnji prodavac/menadžer/direktor mora da ovlada interdisciplinarnim pristupom prema znanju i veštinama nužnim da bi se pratili i ispunili zahtevi kupca. Koncepti i principi iz ekonomije, komunikacije, marketinga, sociologije, psihologije i svakako računarska pismenost, znanja su i veštine bez kojih današnji prodavac teško da može da računa na uspešnu prodaju. Što se više suočavate sa većim i složenim prodajama eksponencijalno se povećava potreba za savremenim prodajnim modelima i vašom obučenošću.

SIŽE OBUKE

Ova Obuka u prvi plan stavlja menadžera/prodavca i njegove veštine u procesu prodaje.
Da upravo "ljudski faktor" donosi prevagu na tržištu, potvrdilo je istraživanje koje je utvrđivalo razloge zbog kojih kupci napuštaju firme sa kojima su do tada poslovali. Rezultati su bili zapanjujući:
- 3% zbog preseljenja
- 5% zbog uspostavljanja novih poslovnih kontakata
- 9% zbog konkurencije
- 14% zbog nezadovoljstva proizvodom
- čak 68% zbog neadekvatnog ponašanja ili indiferentnosti ljudi zaposlenih u firmama.

Ovi podaci ukazali su na prostor u kome se odvija odlučujuća borba za kupca. Zbog toga je važno ne samo što bolje upoznati svoje, konkretne kupce, kako bi se udovoljilo njihovim zahtevima, očekivanjima i željama, već i poznavati određene zakone i pravila po kojima se ponaša većina kupaca.

CILJ OBUKE

Cilj obuke je da ukaže na potrebna znanja i veštine u procesu prodaje kojima svaki prodavac treba da ovlada, da bi se sam proces bolje razumeo te kako bi mogao da se stalno unapređuje.

Obuka je prvenstveno namenjena direktorima i menadžerima prodaje

Profectum poslovne obuke održava po zaštićenoj MSsys EDU40 koncept ™ metodologiji.

TEME OBUKE

 • Samoocenjivanje i samovrednovanje
 • Veština komunikacije
 • Tipologija kupca
 • Kvalifikovani kupac
 • Direktna lična prodaja
 • PAWNFAB, tehnika prodaje
 • Reversing, tehnika prodaje
 • Pregovaranje u prodaji
 • Zatvaranje prodaje
 • KANO model u prodaji
 • Postprodaja i njen značaj
 • Upravljanje reklamacijama

Informacije o obuci

Opšte informacije o obuci

» Mesto održavanja obuka: Hotel JUMP INN, Koče Popovića 2a

» Trajanje dvodnevne obuke od 10-16h » Ručak i osveženje uračunati u kotizaciji

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Za sve obuke važe opšti uslovi za učestvovanje

» Za sve polaznike obuke odobrava se popust od 15% na smeštaj u Hotelu JUMP INN/
  Kontakt: Direktor prodaje Ana Novakov +381 11 40 49 653

» Za ovu obuku vrednost kotizacija iznosi 26.450,00 RSD

 

Prijava on line

Prodajne veštine, ključ uspešne prodaje

Obuka "Menadžerske veštine, ključ uspešne prodaje"

"Socijalne veštine"

Socijalne veštine su "sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućuju osobama da se uspešno nose sa zahtevima i izazovima koje pred njih postavlja život svakoga dana" (definicija Svetske zdravstvene organizacije WHO).

SIŽE OBUKE

Ova Obuka u prvi plan stavlja menadžera/prodavca i njegove veštine u procesu prodaje.
Da upravo "ljudski faktor" donosi prevagu na tržištu, potvrdilo je istraživanje koje je utvrđivalo razloge zbog kojih kupci napuštaju firme sa kojima su do tada poslovali. Rezultati su bili zapanjujući:
- 3% zbog preseljenja
- 5% zbog uspostavljanja novih poslovnih kontakata
- 9% zbog konkurencije
- 14% zbog nezadovoljstva proizvodom
- čak 68% zbog neadekvatnog ponašanja ili indiferentnosti ljudi zaposlenih u firmama.

Ovi podaci ukazali su na prostor u kome se odvija odlučujuća borba za kupca. Zbog toga je važno ne samo što bolje upoznati svoje, konkretne kupce, kako bi se udovoljilo njihovim zahtevima, očekivanjima i željama, već i poznavati određene zakone i pravila po kojima se ponaša većina kupaca.

CILJ OBUKE

Cilj obuke je da ukaže na potrebna znanja i veštine u procesu prodaje kojima svaki prodavac treba da ovlada, da bi se sam proces bolje razumeo te kako bi mogao da se stalno unapređuje.

Obuka je prvenstveno namenjena direktorima i menadžerima prodaje

Profectum poslovne obuke održava po zaštićenoj MSsys EDU40 koncept ™ metodologiji.


TEME OBUKE

 • Samoocenjivanje i samovrednovanje
 • Veština komunikacije
 • Tipologija kupca
 • Kvalifikovani kupac
 • Direktna lična prodaja
 • PAWNFAB, tehnika prodaje
 • Reversing, tehnika prodaje
 • Pregovaranje u prodaji
 • Zatvaranje prodaje
 • KANO model u prodaji
 • Postprodaja i njen značaj
 • Upravljanje reklamacijama

Informacije o obuci

Opšte informacije o obuci

» Mesto održavanja obuka: TC Profectum Beograd,

» Trajanje dvodnevne obuke od 10-16h » Ručak i osveženje uračunati u kotizaciji

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Za sve obuke važe opšti uslovi za učestvovanje

» Za ovu obuku vrednost kotizacija iznosi 26.450,00 RSD

Prijava on line

Koliko je kupac spreman da plati?

Koliko je kupac spreman da plati?

SIŽE OBUKE

Smаnjеnjе trоškоvа је tаktičko rеšеnjе, аli nе mоže dа оbеćа rаst i u vеćini slučајеvа tо је
vеć dоstiglо svоје grаnicе.
Kоnkurеnciја nа bаzi cеnе sе pоkаzаla kаtаstrоfаlаno na duže staze u svim industrijama.
Vаžаn sаstојаk u svim industriјama je dа se оstаnе održiv i zdrаv i da
sе fоkusirаmo nа pоvеćаnjе prihоdа.
Privlačenje nоvih kupаcа је priličnо skup zаdаtаk i trеbа
mu vrlо rаciоnаlnо prilaziti.
Zаdržаvаnjе kupаcа i еksplоаtisanje njihоvih vrеdnоst је dеfinitivnо
rеаlniјe u pоglеdu еkоnоmičnоsti, аli tо nе znаči dа su tаkvi nаpоri profitabilni ako se ne
sprоvоde nа оptimаlаn nаčin.
Polazeći od premise dа јеdnа vеličinа nе оdgоvаrа svimа,
potrebno je da napravimo znаčајаn nаprеdаk u pravcu: 'znamo ko je nаš kupаc ' iniciјаtivаmа,
kао оsnоvnоm rеšеnju kоncеptа uprаvlјаnjа оdnоsimа sа kliјеntimа. Kоrisničko grupisаnjе i
sеgmеntаciја, kао i nаprеdnе аnаlitikе kојe оtkrivајu crоss-sеlling i up-sеlling mоgućnоsti, tаkо
dа kupci mоgu biti upаrеni sа оdgоvаrајućim pоnudаmа, već su u dobroj meri veštine kojima
su ovladali zaposleni u finansijskom i uslužnom sektoru.
Ova obuka ide korak dalje.
Vеоmа mоćаna pоlugа , kоја imа znаčајаn i dirеktаn uticај nа ukupnе pеrfоrmаnsе
оrgаnizаciје, је ne еksplоаtisаna, a to je : CENA - VREDNOST

CILJ OBUKE

Prоnаći prаvu rаvnоtеžu izmеđu lјudskе intuiciје i аnаlizе pоdаtаkа u prоdајu, kako bi bili u
pоziciјi dа pоvеćаte prihоdе i prоfitе i оbеzbеdite оdrživ rаst zа budućnоst.

Teme:

 • Vođenje klijenata/kupaca
 • Segmentacija kupaca
 • Crоss-sеlling i up-sеlling
 • Prodajne veštine
 • Politika cena
 • SDP varijabila
 • Kano model

Opšte Informacije o obuci

» Mesto održavanja obuka: TC Profectum Beograd

» Trajanje jednodnevne obuke od 10-16h » Ručak i osveženje uračunati u kotizaciji

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Za sve obuke važe opšti uslovi za učestvovanje

» Za ovu obuku vrednost kotizacija iznosi 14.850,00 RSD

Prijava on line

Sistematski pristup prodaji

Obuka "Sistematski pristup prodaji"

Prodaja je osmišljen proces

SIŽE OBUKE

Da shvаtitе na kојi nаčin klijenti kupuјu оd vаs!
Poglеdаćemo fаze krоz kоје klijent prоlаzi prе nеgо štо se pоtpišе nа isprеkidаnоj liniјi...

CILJ OBUKE

Cilj obuke je da ukaže na potrebna znanja i veštine u procesu prodaje, kao i da se sam proces bolje razume kako bi mogao da se stalno unapređuje.

Profectum poslovne obuke održava po zaštićenoj MSsys EDU40 koncept ™ metodologiji.


TEME OBUKE

 • Veština komunikacije u prodaji
 • Motivacija i samomotivacija
 • Zašto nas napuštaju klijenti?
 • Prodajni proces
 • Demingovih 14 tačaka
 • Tehnike prodaje:
  PAWNFAB, Cross/UP seling
 • Razvijanje lojalnosti klijenta

Informacije o obuci

Opšte informacije o obuci

» Mesto održavanja obuka: TC Profectum Beograd,

» Trajanje dvodnevne obuke od 10-16h » Ručak i osveženje uračunati u kotizaciji

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Za sve obuke važe opšti uslovi za učestvovanje

» Za ovu obuku vrednost kotizacija iznosi 26.450,00 RSD

Prijava on line

O Nama

Organizacija Profectum posluje po najvišim poslovnim standardima koji čine fundamentalno poštovanje neprolaznih vrednosti i inovativnost kao imperativ održivog opstanka.

Povežite se sa nama!

  

Aktuelne obuke

 • Uspešna prodajna prezentacija
 • E-mail marketing, kako i zašto?
 • Kako da postanete uspešan menadžer prodaje?
 • Napredno pregovaranje u prodaji
 • Unapređenje prodaje u sektoru usluga
 • Merenje zadovoljstva kupca
 • Sistemski pristup prodaji
 • Rad sa teškim klijentima

 • Uspešna prodajna prezentacija
 • SPIN® SELLING Strategija velikih prodaja
 • Započni svoj posao!
 • Uticaj brenda na uspešnost poslovanja
 • Tranzicija karijere
 • Kako da popravite samopouzdanje i budete uspešni
 • Napredno pregovaranje u prodaji
 • CUP Monitoring

JoomShaper